alt


ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา สภาวัฒนธรรมอำเภอไชยา สพป.สุราษฎร์ธานี 1-3 สมพ.11 และวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) กำหนดจัดงานวัดล้ออายุ 110 ปี พุทธทาส ภิกขุ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสวนโมกขพลาราม เพื่อระลึกถึงท่านในฐานะบุคคลสำคัญในวงการพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปัญญาชนชั้นนำของโลก และเพื่อส่งเสริมผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านพุทธทาสศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานท่านพุทธทาสสู่สากล

กำหนดการวันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส 110 ปีชาตกาล [PDF File]