alt

สพธอ. เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 พร้อมลุ้นรับ Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Samsung Gear S2 Sport และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาค ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้เป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร สพธอ. ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด

สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016