alt

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สอบวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. โครงการอบรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่