alt

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพแห่งตน มีโอกาสก้าวสู้เวทีประกวดระดับภาค ระดับชาติต่อไป 

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญ / กำหนดการ / โครงการฯ  [PDF File]