alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ "พุทธทาสศึกษา Buddhadsa Study" วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานทาวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ [PDF File]