เปิดรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง ในวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

จำหน่ายใบสมัคร : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559

การรับสมัคร : สมัครได้ทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

หลักฐานการสมัคร:
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป
3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
    - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6) สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) จำนวน 2 ฉบับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะนิติศาสตร์ โทร. 077-913378 , 081-2707772 , http://www.law.sru.ac.th

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร [PDF]