alt

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่าและพยาบาลวิชาชีพทั่วไป ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 เรื่อง “บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและปัญหาจริยธรรมของการบันทึกทางการพยาบาล” ณ ห้องแก้วสมุย 2 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาจริยธรรมทางการบันทึกทางการพยาบาล
  • เพื่อให้มีเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ด้านการบันทึกทางการพยาบาลที่ถูกต้องไปพัฒนาภาพลักษณ์ บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและไม่เกิดปัญหาจริยธรรมทางการบันทึกทางการพยาบาล
  • เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้แนวทางในการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพในการบันทึกทางการพยาบาล รวมถึงการป้องกันปัญหาจริยธรรมทางการบันทึกทางการพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการประชุมฯ จะได้รับหน่วยคะแนน CNEU

หมดเขตการสมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการประจำปี ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเดือนนภา ไชยพรหม โทร 077-913375, อ.พรรษา หวานบุญ โทร 089-5906469, อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา โทร 089-5876962, อ.กฤษณา คงเคล้า โทร 086-7051910

ดาวโหลดเอกสาร
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ [PDF File]
โครงการ ประชุมวิชาการประจำปี [PDF File]
แผ่นพับโครงการ [PDF File]
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ [PDF File]