alt

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร 120 คน

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9 สิงหาคม 2559
 3. สอบคัดเลือก 14 สิงหาคม 2559
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 สิงหาคม 2559
 5. รายงานตัว ปฐมนิเทศ 19 สิงหาคม 2559
 6. เปิดเรียน 20 สิงหาคม 2559

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน
สมัครด้วนตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th
 2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน โดยยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. (ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077 913381 - 2
 3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 600 บาท
 4. เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

อัตราค่าเล่าเรียน

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

 1. ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเงิน 15,000 บาท
 2. ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเงิน 15,000 บาท
 3. ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นเงิน 5,000 บาท

ดาวน์โหลด ประกาศ รับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู [PDF File]

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล 21/07/59