alt

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม โครงการ ประชุมฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ
2. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ
3. เพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวน 138 แห่ง ๆละ 2 คน จำนวน 276 คน คณะกรรมการ อพ.สธ.มรส. จำนวน 15 คน รวม ทั้งสิ้น 291 คน
เชิงคุณภาพ : ได้ร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ

กำหนดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา 08.30 น.-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 น.-09.30 น. เปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เวลา 09.30 น.-12.00 น. บรรยายแนวทางการสนองงานพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.ปิยรัษฏร์ ปริญยาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ
- ความสำคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ
- ที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน
- บทบาทของท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ตอบข้อซักถามที่ประชุม โดยวิทยากร
เวลา 12.00 น. ปิดการประชุม
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 913324