alt

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทูลเกล้าฯ ถวาย ‘วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี’ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นายกสภาฯ เผย ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ผู้อุทิศพระองค์ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไทย

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณนั้น ทางสภา มรส.ได้ขอพระราชทานวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายวิชัยกล่าวต่อไปว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศพระองค์ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไทย ในการศึกษา คิดค้นและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมี นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยให้เจริญรุดหน้าและก้าวทันนานาประเทศ

“พระองค์ทรงเลือกศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีในระดับอุดมศึกษา จนทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ของไทยจึงทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตบัณฑิตและงานค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งใช้องค์ความรู้ดังกล่าวมาบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วย” นายกสภา มรส.กล่าว

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี มรส.กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรณรงค์ ต่อต้าน ป้องกันและลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง ในฐานะผู้อำนวยศูนย์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อเนื่อง จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากสมาคมวิชาการระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก สาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

“ด้วยพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถและความเสียสละอย่างใหญ่หลวง โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากพระวรกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป” อธิการบดี มรส.กล่าว


วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ ออกแบบแบนเนอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูล