แบบรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งประกอบด้วย

  • รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • รายงานต้นทุนผลผลิต
  • รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558
  • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558
  • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558
  • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558
  • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลลิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ดังเอกสารแนบด้านล่าง ซึ่งสามารถคลิ๊กที่ปุ่มบวก (+) เพื่อขยายหน้าจอเอกสาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านเอกสารแนบได้กรุณาติดตั้ง Adobe Acrobat Reader