alt

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ดำเนินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) ร่วมหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง พัฒนาโบราณสถานถ้ำพระนิ่ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนและทำความดีเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ผศ. สมทรง นุ่มนวล เปิดเผยว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพันธกิจในการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรม ในการใช้ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบที่ดีต่อสังคม ในการส่งเสริมให้สมาชิกหอการค้าฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility(CSR) อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับ วัดเขาพระนิ่ม มีถ้ำพระนิ่ม มีขนาดกว้างประมาณ 9 เมตร ด้านหน้าเป็นเพิงสูงจากพื้นถ้ำประมาณ 8 เมตร และถ้ำลึกประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่เต็มถ้ำ ลักษณะฝีมือช่างพื้นเมืองทั้งงดงามและหยาบ หลักฐานทางโบราณคดี พระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปนี้ยาวประมาณ 3 วา 2 ศอก
ก่อด้วยอิฐถือปูน เป็นพระประธานของถ้ำ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 18 - 19 พระพุทธรูปอื่นมีเรียงรายทั้งสองข้างของผนังถ้ำ มีพระพุทธรูปทรงเครื่องงดงามหลายองค์ ที่น่าสังเกต คือ พระเศียรคล้าย ๆ กับครอบเทริดของมโนราห์ บริเวณทางเข้ามีการก่อสร้างเป็นกำแพงทางเข้ารูปพญานาค ความยาวประมาณ 100 เมตร เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จึงสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และเชื่อมโยงกับถ้ำพระนิ่ม

ปัจจุบันทางเข้าถ้ำพระนิ่ม ได้ ชำรุดทรุดโทรม กำแพงทางเข้ารูปพญานาคเก่าชำรุดและมีต้นไม้ขึ้นตลอดแนวทางเข้า และไม่มีป้ายบอกทางเข้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าถ้ำพระนิ่มเป็นโบราณสถาน ทรงคุณค่าควรแก่การพัฒนา และเป็นการทำความดีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโบราณสถานถ้ำพระนิ่ม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 18 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ณ วัดเขาพระนิ่ม

นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หอการค้า มีคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี คอยดำเนินกิจกรรมกำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกหอการค้า ในการประยุกต์ CSR ในธุรกิจ ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มให้ความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงกระแสในการประกอบธุรกิจหรือเป็นเรื่องที่จำกัดอยู่เฉพาะในวงของธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น วันนี้ เราเริ่มเห็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบของ ซีเอสอาร์ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีสถาบันที่สนับสนุนด้าน CSR ตั้งขึ้นมากกว่าในอดีต เหล่านี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของสังคม เชื่อว่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการที่จะเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นเอง จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนาโบราณสถานถ้ำพระนิ่ม ซึ่งหอการค้า ได้มีส่วนส่งเสริมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยหอการค้าๆได้วางยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังอำเภอกาญจนดิษฐ์ด้านการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และ การท่องเที่ยวชุมชนเกาะแรต ที่อำเภอดอนสัก สำหรับโครงการดังกล่าวหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามของนักธุรกิจ ภาคเอกชน ขอน้อมนำทำความดีเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


นายสมชาย สินมา รองประธานหอการค้า ด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่าหอการค้า ฯ ได้นำเสนอพื้นที่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก เป็นพื้นที่เป้าในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ต่อที่ประชุมกรรมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน และพร้อมผลักดันโครงการ ดังกล่าวสู่รัฐบาล ซึ่งในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้ง ที่ 36 ปี 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จึงพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนและ ในการพัฒนาโบราณสถานถ้ำพระนิ่ม วัดเขาพระนิ่ม แห่งนี้ขณะนี้ ทางหอการค้าได้ดำเนินการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลนในพื้นที่วัด (walk way) โดยออกแบบเป็นเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน และมีหอคอย 8 เหลี่ยม แสดงภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจะได้เสนอโครงการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กำหนดการ
ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญบารมีแด่ในหลวง ณ พิพิทธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 น. กล่าวคำไว้อาลัยโดย ผศ. สมทรง นุ่มนวล
อ่านบทกลอนเทิดพระเกียรตในหลวง โดย นายธีระชัย ศรีโพธิ์ ชัย ประธานหอการค้า
กล่าวเปิดโครงการ โดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอกาญจนดิษฐ์

ข่าว: อาจารย์ธิติ พานวัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์