alt

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน กำหนดโครงการนิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ชาวเมืองสุราษฎร์ตามรอยพระบาทพระบาทน้อมศาสตร์พระราชา” ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้ (ค่ายวิภาวดีรังสิต) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามความเหมาะสม โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการศิลปาชีพฯ ฐานการเรียนรู้การทำนา พืชสวน พืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ การเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพและการปรับปรุงดิน การเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากเศษอาหาร และการเรียนรู้พลังงานทดแทน เป็นต้น

โดยกำหนดเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้ (ค่ายวิภาวดีรังสิต) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บทประพันธ์ถวายความอาลัย โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี การบรรเลงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ โดย คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร การแสดงความอาลัยถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดย นายหนังตะลุงเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบและร่วมรับชมนิทรรศการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน