alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดการ มีดังนี้
เวลา 08.30 น. - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 09.00 น. - นายกสภามหาวิทยาลัยหรือผู้แทน เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
- นายกสภามหาวิทยาลัยหรือผู้แทน อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
- อธิการบดี กล่าวคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง
- ผู้ร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

หมายเหตุ
การแต่งกาย ให้ผู้เข้าร่วมพิธี สวมชุดปกติขาวไว้ทุกข์ กรณีที่ไม่มีชุดปกติขาวให้ใส่ชุดสภาพสีดำและนักศึกษาให้ใส่ชุดนักศึกษา (ไม่ติดริบบิ้น หรือ แถบสีดำ)