alt


ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้มติจัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณโดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากรร่วมสมัครโครงการอุปสมบทหมู่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถแจ้งแบบสำรวจกลับไปยังกองพัฒนาศึกษาผ่านทางระบบ e-Document ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559