alt

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ออกประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ฝ่ายเลขานุการคณะ กรรมการสรรหาอธิการบดี) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามกำหนดการ ดังนี้

  • วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2559 สมัครเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เบื้องต้นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง GA104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2559 สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี