alt

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดำเนินการสรรหาอธิการบดี และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี