alt

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ได้แจ้งดังนี้

วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
เปิดให้ยื่นขอกู้เงิน กยศ. ผ่านระบบ eStudentloan
www.studentloan.or.th
กองพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2560
แบ่งกลุ่มฐานกิจกรรม
หอประชุมวชิราลงกรณ
องค์การนักศึกษา
26-27 พฤษภาคม 2560กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ (แต่งกายเสื้อสีขาว/กางเกงวอร์ม)
หอประชุมวชิราลงกรณองค์การนักศึกษา
28 พฤษภาคม 2560กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่ (แต่งกายเสื้อสีดำ/กางเกงวอร์ม)ภายในมหาวิทยาลัย
องค์การนักศึกษา
29-30 พฤษภาคม 2560ฝึกซ้อมพิธีรับเข็มพระราชลัญจกร (แต่งกายชุดสุภาพ)
สนามกีฬา มรส.
สภานักศึกษา
31 พฤษภาคม 2560ฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับเข็มพระราชลัญจกร (แต่งกายเสื้อเฟรชชี่)
สนามกีฬา มรส.สภานักศึกษา
1 มิถุนายน 2560
พิธีรับเข็มตราลัญจกร ปีการศึกษา 2560 (แต่งชุดนักศึกษา)
สนามกีฬา มรส.สภานักศึกษา
2-3 มิถุนายน 2560ฟุตบอลเฟรชชี่คัพ (เฉพาะนักฟุตบอลในฐาน)
สนามกีฬา มรส.องค์การนักศึกษา

กิจกรรมเฟรชชี่สตาร์
หอประชุมวชิราลงกรณ
องค์การนักศึกษา
5 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (แต่งกายชุดนักศึกษา)
หอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
15 - 22 มิถุนายน 2560
**เปิดโลกภาษา นักศึกษาใหม่ มรส.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์ภาษา
10-23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมคณะ/สาขา
สโมสรนักศึกษา
26 มิถุนายน 2560เปิดภาคเรียนที่ 1/2560คณะที่นักศึกษาสังกัด
6 กรกฎาคม 2560พิธีไหว้ครูชองนักศึกษา ภาคปกติหอประชุมวชิราลงกรณองค์การนักศึกษา


หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จึงขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th
2. facebook ชื่อ กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือกลุ่ม งานกิจกรรมนักศึกษา มรส.
3. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
- กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 077-355626
- งานกิจกรรมนักศึกษา โทรศัพท์มือถือ 081-3703879
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทรศัพท์มือถือ 081-8932493

หมายเหตุเพิ่มเติม

นักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน สาขาการบริการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่เรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติฯ อำเภอเกาะสมุย ที่มาทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และของวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2560 มีความประสงค์จะพักใน หอพักมหาวิทยาลัย ในช่วงที่ทำกิจกรรม สามารถติดต่อของเข้าพัก กับสำนักงานหอพัก มรส. ที่เบอร์ฯ 077-913-316 ค่าใช้จ่าย วันละ 50 บาท และ วันที่นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก สมุย คือวันที่ 24 มิ.ย. 2560 ภายในเวลา 16.30 น.

** รายละเอียด กำหนดการกิจกรรมเปิดโลกภาษา นักศึกษาใหม่ มรส. จะประกาศห้องอบรมอีกครั้งภายหลัง

ปรับปรุงข้อมูล 8 พฤษภาคม 2560