alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • กิจกรรมบรรยาย การบรรยาย เรื่องการเขียน "ทุนและทาง งานวิจัยทางวัฒนธรรมของ มรส." โดย ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
  • กิจกรรมเชิงปฏบัติการ ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทาวัฒนธรรม โดย รศ. เปรมจิต ชนะวงค์ นักวิจัยผู้เชียวชาญ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077 913354