alt

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ในหลักสูตรและสาขาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ศูนย์การศึกษา/หลักสูตร จำนวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก) จำนวน 30 คน
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ (แผน ก) จำนวน 30 คน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก) จํานวน 30 คน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) จํานวน 30 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (แผน ก) จำนวน 30 คน
 • ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย (ภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) จํานวน 30 คน

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง 3 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2560
 • สมัครทางไปรษณีย์ 3 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต 3 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 18 พฤษภาคม 2560
 • สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ทุกสาขาวิชา) 20 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 พฤษภาคม 2560
 • รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10 มิถุนายน 2560
 • รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 11 มิถุนายน 2560
 • เปิดภาคเรียน (ภาคพิเศษ) 17 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [PFD File]