alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนที่สุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยก็ได้

จำหน่ายใบสมัคร

 • ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 25 มิถุนายน 2560

รับสมัคร:

 • 21 - 25 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

สอบข้อเขียน

 • 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ประกาศผลสอบ

 • 14 กรกฎาคม 2560

รายงานตัว

 • 23 กรกฎาคม 2560

เรียนที่ไหนสมัครที่นั่น

 • เรียนที่สุราษฎร์ธานี ซื้อใบสมัครและสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เรียนที่เกาะสมุย ซื้อใบสมัครและสมัครที่ ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าเอกสารแนะนำการสมัคร

 • ใบสมัคร ชุดละ 200 บาท
 • ค่าสมัคร 300 บาท

สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาการเมืองการปกครอง
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะวิทยการจัดการ

 • สาขาธุรกิจเกษตร
 • สาขาธุรกิจอาหาร
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกธุรกิจออนไลน์
 • สาขาการเงินการธนาคาร
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทียบโอน

 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกธุรกิจออนไลน์
 • สาขาการบัญชี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 • สาขาการท่องเที่ยว

คณะนิติศาสตร์

 • สาขานิติศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077 913333 ต่อ 3902 หรือ 077 319357

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2560 [PDF File]