alt

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560 บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2)

1. ตรวจสอบรายชื่อที่ ระบบตรวจสอบรายชื่อ
2. วันรายงานตัว 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3.ประกาศมหาวิทยาลัย/ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว เรื่องผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม)
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องเข้าบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
5. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript ใบภาคเรียนสุดท้าย อนุโลมให้นำผลการเรียน 5 ภาคเรียนมาแสดงในวันรายงานตัว และให้นำใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 6 ภาคเรียนนำส่งในภายหลัง โดยรวบรวมเป็นกลุ่มเรียนนำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลา หรือตรวจสอบในภายหลังว่าไม่สำเร็จการศึกษา หรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จให้ถือว่านักศึกษาดังกล่าวคุณสมบัติไม่ครบ และไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  • รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077913333 ต่อ 3911 หรือ 077913357