alt

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายละเอียดการรับสมัคร

2. กำหนดการรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง 3 - 21 พฤษภาคม 2560
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 24 พฤษภาคม 2560
  3. สอบข้อเขียน 28 พฤษภาคม 2560
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2560
  5. สอบสัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2560
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 มิถุนายน 2560
  7. รายงานตัวปฐมนิเทศ 10 มิถุนายน 2560
  8. เปิดเรียน 17 มิถุนายน2560

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มีคุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ. รับรอง

3.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก

1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน ยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่ง “ครูผู้สอน” กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่ง “ครูผู้สอน” ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ระบุรายวิชา และระดับชั้นที่รับผิดชอบ
2) สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
3) กรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ผู้ที่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) ให้นำคำสั่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยมาประกอบในการสมัคร

3.3 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก

1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัครหรือสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน ยังไม่มีการจำหน่ายออก}
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบรับสมัครได้ที่นี่...----DOWNLOAD Grad.Dip.(Teaching Profession) 20017----<<<