alt

ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญครูผู้สอนทุกระดับ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา กิจกรรมบูรณาการความรู้…สู่การเป็นครูสะเต็มศึกษา"
จัดอบรมวันเสาร์อาทิตย์ที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง SC101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ครูผู้สอนทุกระดับสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.sru.ac.th โดยเข้าไปสมัครที่ www.goo.gl/forms/XyPaUwxz1YuJG1HD2

เงื่อนไขการรับสมัคร

  • ครูผู้สอนทุกระดับสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 120 คน โดยถือลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจำแนกตามระดับชั้นเป็นสำคัญ (ประถม 40 คน/ม.ต้น 40 คน/ม.ปลาย 40 คน)
  • ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤษภาคม 2560 (เต็มก่อนระบบจะปิดรับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 25 พฤษภาคม 2560 หน้าเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ http://edu.sru.ac.th/th/


หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โปรดแจ้งล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ คณะครุศาสตร์ โทร 089-6970355

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม [PDF File]