alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดอบรม "เผยแพร่และประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี"หวังส่งเสริมอนุรักษ์และใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน

นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า หนังตะลุงเป็นการละเล่นที่ชาวปักษ์ใต้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหนังตะลุงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ เมื่อเอ่ยถึงหนังตะลุงคนทั่วไปจะนึกถึงความเป็นภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยังคงพบว่าการแสดงหนังตะลุงนี้ยังผูกพันกับวิถีชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัดเจน

ด้านนายศักดา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำความรู้เรื่องการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดมาสอดแทรกในการเล่นหนังตะลุง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้ชมหนังตะลุงร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างกระแส และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับประชาชนในชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาศิลปะสาขาหนังตะลุง อันเป็นมรดกของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และสามารถพัฒนาความสามารถของเด็ก และเยาวชนให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเกิดความภูมิใจในตนเองยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับอบรม "เผยแพร่และประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี" กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2560 โดยนอกจากเป็นการอบรมความรู้ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังอบรมให้ความรู้พร้อมปฏิบัติเ่รื่องเครื่องดนตรีหนังตะลุงและขนมธรรมเนีบมการแสดงหนังตะลุง / ศิลปะการเชิดหนัง / การพากษ์เสียงรูปตัวหนังตะลุง / ศิลปะการขับกลอน / ศิลปะการเจรจา / เทคนิคการแต่งเรื่องหนังตะลุง อีกด้วย โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญชมการแข่งขันหนังตะลุง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้างสหไทย สรรพสินค้า อ.เมือง จ.สฎ.


กนกรัตน์ ศรียาภัย/ ข่าว