alt

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.00 - 09.30 น. ผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
09.30 - 09.35 น. กล่าวรายงานเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ
09.35 - 09.40 น. กล่าวเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ. สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.40 - 09.45 น. ผศ. สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตัดริบบิ้นเปิดอาคารอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
09.45 - 09.50 น. ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน
09.50 - 10.00 น. กิจกรรมผู้บริหารปลูกต้นไม้มงคลหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ

10.00 น.

พิธีสงฆ์

  • พระสงฆ์เดินทางถึงอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
  • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  • ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรม
  • พระสงฆ์อนุโมทนา
  • ประธานและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำ
  • พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  • พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
12.00 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารร่วมกัน