alt

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศรายชื่อ และให้มารายงานตัวในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องพิมพ์ฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับเข้ามาเรียน สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการ ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 1. พิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบบริการการศึกษา (https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp)
 2. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับเข้ามาเรียน และให้ผู้ปกครองลงลายมือรับรองในข้อตกลง พร้อมกับเตรียมสำเนา บัตรประชาชนของผู้ปกครองเพื่อประกอบการรายงานตัว ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อนวันรายงานตัว
 3. ดำเนินการทำข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับมาเรียนหใม่ กับอาจารย์ประธานหลักสูตรและคณะบดีในสาขาวิชา และคณะที่สังกัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 4. ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลักฐานรายงานตัว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • ใบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รายงานตัว จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ