alt

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "New Gengration กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล" สำหรับพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาล จำนวน 100 คน ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในบทบาทการพยาบาลรุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องการในปัจจุบัน โดยนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้แนวทางในการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะพยาบาล รวมถึงมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับพบายาลทุก Generation พัฒนาคุณภาพของพยาบาลให้เกิดการคงอยู่และรักในวิชาชีพพยาบาล

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับหน่วย CNEU โดยสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077 913375 โทรสาร 077913376 หรืออีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์กฤษณา คงเคล้า โทรศัพท์ 086 7051910 และ คุณเดือนนภา ไชยพรหม 077 913357

ดาวน์โหลด

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ [PDF File]
2. โครงการประชุมวิชาการประจำปีฯ [PDF File]
3. แผ่นพับโครงการ [PDF File]
4. ใบสมัครโครงการ [PDF File]