alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสารประเพณี วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัดภูธรอุทิศสิทธาราม วัดโมกขธรรมาราม และวัดนิคมธรรมาราม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโฆษณ์


วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

  • เวลา 08.30 น. ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา หน้าคณะวิทยาการจัดการ-อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
  • เวลา 09.00 น. เริ่มขบวนแห่เทียนพรรษา
  • ขบวนที่ 1 วัดภูธรอุทิศสิทธาราม (วัดหลังมหาวิทยาลัย)
  • ขบวนที่ 2 วัดโมกขธรรมาราม (วัดหัวเขา)
  • ขบวนที่ 3 วัดนิคมธรรมาราม (วันดอนเกลี้ยง)