กำหนดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ... ณ ห้อง AUditorium ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

- ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1

- ระเบียบวาระที่ 2

- ระเบียบวาระที่ 3

- ระเบียบวาระที่ 4

- ระเบียบวาระที่ 5

- เอกสารหมายเลข 1

- เอกสารหมายเลข 2

- เอกสารหมายเลข 3

- เอกสารหมายเลข 4

- เอกสารหมายเลข 5

- เอกสารหมายเลข 6

- เอกสารหมายเลข 7

- เอกสารหมายเลข 8

- เอกสารหมายเลข 9

- เอกสารหมายเลข 10