เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กว่า ๕๐๐ คน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยนักศึกษาได้ตั้งขบวนที่หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นถือป้ายเดินรณรงค์พร้อมขบวนแห่กลองยาวไปตามถนนสายหลักเส้นสำคัญๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก่อนมาสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกล่าวคำแถลงการณ์รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหลายหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมฟังคำแถลงการณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นายอยับ ซาดัดคาน ประธานสภานักศึกษา มรส. กล่าวในคำแถลงการณ์ว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสรรหาบุคคลเข้าสู่อำนาจทางการเมืองตามกระบวนการ ประชาธิปไตยเท่านั้น หากแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการชี้ชะตาอนาคตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตรายได้ในชาติ การพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่จะต้องยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จึงขอสนับสนุน และเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคมนี้ และสิ่งที่อยากเห็นหลังการเลือกตั้งคือ การได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปราศจากความขัดแย้งใดๆ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานียังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ อีกมากมาย อาทิ จัดห้องเรียนประชาธิปไตยที่โรงเรียนวัดอินทราวาส ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปลูกฝังความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยแก่น้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา จัดแสดงหนังตะลุง-มโนราห์การเมือง โดยสอดแทรกความรู้ทางการเมือง และประชาธิปไตยผ่านศิลปะพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงและมโนราห์ เป็นต้น