ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ มรส. จะจัด “ราชพฤกษ์คอนเสิร์ต” ครั้งที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยมหาวิทยาลัยได้เทียบเชิญปรมาจารย์ดนตรีไทยมาร่วมกันประชันเพลงกันอย่าง คับคั่ง อาทิ เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. ซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ) แต่งทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศุภดิถีมหามงคลสมัยที่ทรงพระชนมายุครบ ๓ รอบบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ มีการบรรเลงเพลงโดยวงเครื่องสายผสมปี่พาทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง ร้องคัดความจากบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องอิเหนา ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ บรรเลง และขับร้องโดยอาจารย์สุวัฒนา แสงทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสายไทย ศิษย์ก้นกุฏิคุณครูทองดี สุจริตกุล นักดนตรีประจำวงนารีศรีสุมิตร ในพระสุจริตสุดา (เปลี่ยน) พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงวางรากฐาน และสร้างแบบแผนการดีดจะเข้ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ขับร้องเพลงโดยอาจารย์สุพัชรินทร์ วัฒนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคีตศิลป์ไทย ศิษย์ก้นกุฎิคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ศิลปินแห่งชาติและนักร้องประจำวงมโหรีหลวงรัชกาลที่ ๖-๗

นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดี่ยวปี่เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น โดยอาจารย์ปี๊บ คงลายทอง หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ทายาทคุณครูเทียบ คงลายทอง ปรมาจารย์ปี่แห่งสยาม ขับร้องเพลงนกขมิ้นโดยอาจารย์วัฒน โกศินานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลป์ไทย อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี และการแสดงคอนเสิร์ตเรื่องอิเหนา ดำเนินความตามบทละครดึกดำบรรพ์ตอนไหว้พระ (บุษบาเสี่ยงเทียน) พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ บรรเลงโดยวงโยธวาธิต กองดุริยางค์ทหารบกและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นดนตรีไทยที่หาชมได้ยาก จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายใดๆ