ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มรส. ได้จัดโครงการบวชพรหมจารีและธรรมจาริณีเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดศานติ-ไมตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งหญิงและชายเข้าร่วมโครงการกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยจะแบ่งออกเป็น ๘ รุ่น รุ่นละประมาณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีนี้ด้วย

“โครงการบวชพรหมจารีและ ธรรมจาริณีเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ตามวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การบวชพรหมจารีและธรรมจาริณีนั้นสามารถขัดเกลาอุปนิสัย และยกระดับจิตใจของนักศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี” โดยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมระหว่างการศึกษาปฏิบัติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติตนตามผู้ถือบวชด้วยการถือศีล ๘, การทำวัตรสวดมนต์, สมาธิภาวนา, การฟังธรรม และการออกบิณฑบาต เป็นต้น

นายธนพล กาญจนะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนึ่งในผู้บวช พรหมจารี กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะจะทำให้มีสมาธิต่อการเรียน เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งผลให้พฤติกรรมที่ก้าวร้าวกลายเป็นความอ่อนโยน

ส่วนนางสาวปรียาภรณ์ เวชยม นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บวช ธรรมจาริณี กล่าวว่า สำหรับตนนั้นเนื่องจากเป็นผู้หญิง จึงไม่มีความคิดเรื่องการบวชมาก่อน แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการบวช พรหมจารีและธรรมจาริณี ทำให้ตนเสมือนเป็นคนใหม่ที่มีพฤติกรรมและจิตใจที่สงบ อ่อนโยนและมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับโครงการบวชพรหมจารีและธรรมจาริณีทั้ง ๘ รุ่น มีกำหนดการดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๕ วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔, รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒-๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และรุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔