เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมทางวิชาการเรื่อง “นำศิลปะร่วมสมัยไปสู่สถาบันการศึกษา” ตามโครงการราชบัณฑิตสัญจรด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยไปสู่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในส่วนภูมิภาค