มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสภานักศึกษา ภาคปกติ มรส. จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย พี่ชวนน้องฟังคำปราศรัยผู้สมัคร สส. นักศึกษา เข้าร่วมกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อให้นักศึกษา มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งการปกครองใน ระบบประชาธิปไตย และเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยจริง โดยจัดให้มี สส. ทุกพรรคการเมือง รวมจำนวน ๑๒ พรรค ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปราศรัย ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี