เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด “ราชพฤกษ์ คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๑” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญปรมาจารย์ด้านดนตรีทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมแสดง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี