ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า มรส.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๔" หรือ “วันก้า” (24th Workshop on UniNet Network and Computer Application: WUNCA) ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย และสถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network: UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า UniNet เป็นเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดัง กล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สมาชิกผู้ใช้ UniNet จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบน UniNet และร่วมกันศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบน UniNet นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เครือข่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย

“ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้ ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยมีส่วนสำคัญมาก สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกับประเทศต่างๆ คือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูล และระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลา” ผศ.ดร.ณรงค์กล่าว

ดูรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติ่มเกี่ยวกับงาน Wunca ครั้งที่ 24 ได้ที่  http://www.wunca.uni.net.th/wunca24/