โครงการ ประชุมวิจัยระดับนานาชาติ (Research Symposium)

“From Cultural Heritage to Bach2Island Tourism : An Alternative Management Approach fot Sustainability”

24-25 October, 2011

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ope.sru.ac.th/