ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ มรส. ร่วมกับมูลนิธิเดโช สวนานนท์-ราชภัฏ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดเวทีศิลปวัฒนธรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลพุมเรียง และปราชญ์ชาวบ้านกว่า ๒๐๐ คน มาร่วมกันเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและ ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่พุมเรียงและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งทัศนศึกษาย่านเมืองเก่าพุมเรียง โดยหวังแปรความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต

อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมอีกหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยน อาทิ นายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร, รศ.โรจน์ คุณอเนก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะบรรยายพิเศษเรื่อง “เมืองเก่า ย่านประวัติศาสตร์ ทำไมต้องอนุรักษ์” และ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรรมการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน จะบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ตำบลพุมเรียง”

พุมเรียงเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระ ธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุ เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐโบราณในภาคใต้ที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมายาวนาน ในชั้นหลังมีฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองไชยา ก่อนที่จะย้ายสถานที่ราชการไปยังเมืองไชยาแห่งใหม่ มีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมปรากฏเป็นประจักษ์พยานมากมาย สะท้อนถึงความเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเล มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อาทิ ไทย จีน และมลายู ดังนั้นการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนในท้องที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นรากฐานในการอนุรักษ์ การกำหนดแนวทางการจัดการทรัพยากร วัฒนธรรมของชุมชนร่วมกันและการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้” อธิการบดี มรส. กล่าว