ตามมติที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวบรวมโครงการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 38 X 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดทำชุดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งละ 3 ชุดโครงการ) เพื่อประธาน ทอป.มรภ. จะได้นำเสนอภาพรวมต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมจึงกำหนดให้จัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดังนั้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทที่เด่นชัดในด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมีแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่ง จัดทำชุดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งละ3 ชุดโครงการ (โครงการ 38 x 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงเห็นความสำคัญในการจัดการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่ง
  2. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมครม.สัญจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077 913325 โทรสาร 077 913348, 077 913301

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการประชุม/แบบตอบรับ การประชุม"มหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น" [PDF File]