ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใช้สถานที่เดิม