เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. และนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นผู้ลงนาม และมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วม เป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.ณรงค์ กล่าวว่า มรส. ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคัดเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาจากโรงพยาบาลในเครือ ข่าย ซึ่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยไว้วาง ใจ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ให้ความอนุเคราะห์แก่มหาวิทยาลัยทั้งการพัฒนาครูพี่ เลี้ยงและรับนักศึกษาพยาบาลไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาได้ประเมินให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นแหล่งฝึกที่มี คุณภาพ รวมทั้ง สภาการพยาบาลก็ให้การรับรองว่าเป็นแหล่งฝึกที่มีคุณภาพและเห็นควรส่งเสริม ให้มีบรรยากาศวิชาการ มากขึ้น
อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นคำตอบของท้องถิ่น และในเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรในการพัฒนาคน จึงมองว่ามีสาขาใดหรือหลักสูตรใดบ้างที่จะสามารถพัฒนาคนเพื่อมาเป็นคำตอบให้ กับท้องถิ่นได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่า ปัญหาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นประเด็นปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะผลิตบุคลากรสาธารณสุข ที่มีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยกลไกสำคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ ๑. ความรู้ทางวิชาการต้องแน่น ลึกและกว้าง และ ๒. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ช่ำชอง สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ ซึ่งในประการหลังนี้มหาวิทยาลัยได้เลือกโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล คือ โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มิได้หมายความว่า เราจะร่วมมือกันเพียงในวันนี้ หรือเพียงเท่านี้ แต่เราจะขยายความร่วมมือต่อไปให้กว้างขวาง ลึกซึ้ง และหลากหลายยิ่งขึ้น นับเป็นเกียรติยิ่งที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เห็นคุณค่า และความหมายที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” อธิการบดี มรส. กล่าว
ด้านนายแพทย์ประภาส กล่าวว่า นับว่า มรส.ให้เกียรติโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ไว้วางใจให้ร่วมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ที่ผ่านมาตนได้ติดตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และหวังว่าสักวันจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับใช้ท้องถิ่น การลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสดีถึง ๓ ประการ ได้แก่ ๑. โอกาสที่จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ๒. ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการมีผู้ร่วมดูแล และ ๓. ยังประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการต่อไป