ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า มรส. จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาให้เกิดความตื่นตัวและเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้าน รศ.ดร.ธง ชัย เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนา ประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ กิจกรรมภายในงานมี พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงนิทรรศการ ต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย นิทรรศการวิชาการ นิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการของคณะและสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ประกวดวาดภาพตามจินตนาการวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันออกกำลังกายแบบแอโรบิค แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show แข่งขันจรวดกระดาษ แข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

“นอก จากนี้ยังมีการอบรมทาง วิชาการอีกหลายรายการ ได้แก่ อบรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 อบรม Block from Google อบรม Free SMS from Web อบรมการสร้างรายได้ผ่านระบบ E-Commerce และอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sci.sru.ac.th/sci2011/ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕๖๓๓, ๐๘-๖๔๗๗-๑๑๙๕” รศ.ดร.ธงชัยกล่าว