เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งสำรองไฟเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชั้น 4 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ครอบคลุมเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่องอย่างเป็นระบบนั้น อาจทำให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด