รายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการห้องเรียน

ตรวจสอบรายชื่อ

  1. มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร [PDF]
  2. มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการห้องเรียน [PDF]

หมายเหตุ

  1. รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้อง GA101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการอบรม และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. ผู้ส่งเอกสารการสมัครทาง email นำหลักฐานประกอบการอบรม (ทุกมาตรฐานที่สมัคร มาตรฐานละ 1 ชุด) มาส่งในวันแรกของการอบรม หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น