ตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 จึงได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังมุมมองเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอบเขตพันธกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในอดีต ปัจจุบัน อนาคตที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ Project Idea ในระยะ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

วันที่ 29 มกราคม 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ)
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 2 นักศึกษารระดับปริญญาตรี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว)

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 30 มกราคม 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย)
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 4 อาจารย์สายสังคม (คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว)

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 31 มกราคม 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 5 อาจรย์สายวิทย์ (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 6 คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 7 บุคลากรสาบสนับสนุน (คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว)
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 8 บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานอธิการบดี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันวิจับและพัฒนา)

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 9 บุคลากรสาบสนับสนุนระดับผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสำนักงาน, หัวหน้างาน
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 10 ศิษย์เก่า (คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว)

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 12 ผู้ประกอบการ

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 • เวลา 09.00-12.00 น. เวทีที่ 11 หน่วยงานภาครัฐ
 • เวลา 13.00-16.00 น. เวทีที่ 12 ผู้บริหาร (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี) และตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาัลย

สถานที่ ห้องประชุมผดุงชาติ