alt

วันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารอำนวยการ (สำนักงานอธิการบดี) เวลา 09.00 – 10.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประทานมอบป้าย “มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste”

ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพย์สิน ตรวยประเมินร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข กำหนดภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พร้อมสุ่มตรวจตามหลักสุขาภิบาลอาหารเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากสถานประกอบการี่ได้มาตรฐาน (Clean Food Good Taste) ร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารกำหนด และพัฒนาร้านค้าในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยต่อไป