มรส. ผุดโครงการสานใจชุมชน ลงพื้นที่พบปะผู้นำชาวบ้าน หวังสานสัมพันธ์ เข้าถึงความต้องการ สร้างความร่วมมือ พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชน อธิการบดี มรส. เชื่อมั่น “รอยยิ้มของชุมชนคือ รอยยิ้ม มรส.”

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “รอยยิ้มชุมชน รอยยิ้ม มรส.” ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๔ นี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือ Community Relations ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการราชภัฏรักษ์ราชพฤกษ์ ๒. โครงการ มรส. ปันน้ำใจฟื้นฟูบ้านใหม่พัฒนา ๓. โครงการ มรส. & บ้านนิคมร่วมรักษ์โลก และ ๔. โครงการ มรส. สานสัมพันธ์ ลานดนตรีต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาว บ้านในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอบถามถึงความต้องการในการสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในบทบาทของสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้นำในชุมชนและสร้างความร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันอื่นในชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้ เคียง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาใน ด้านต่างๆ ของชุมชน

ด้านนางสาวทัศนาวดี แก้วสนิท หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การดำเนินการประชาสัมพันธ์นั้น นอกจากการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ของสังคมที่อยู่แวดล้อมองค์กร หรือหน่วยงานของเราด้วย ตามหลักของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี (Good Neighbour) ซึ่งองค์กร หรือหน่วยงานอาจสร้างความสัมพันธ์ด้วยการช่วยเหลือ ปรับปรุงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประสานอำนวยประโยชน์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือ แสดงความรับผิดชอบและแบ่งปันผลประโยชน์ไปสู่ชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพพจน์ขององค์กรให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนั้น หากองค์กรมีภาวะที่ต้องเผชิญปัญหากับชุมชนอยู่เสมอ ก็จะเกิดความขัดแย้งซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อองค์กร แต่หากองค์กรและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะก่อเกิดประโยชน์ นำไปสู่การประสานงานและช่วยเหลือกัน และยังมีผลทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ดำเนินโครงการราชภัฏรักษ์ราชพฤกษ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าอู่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ ดำเนินโครงการ มรส.ปันน้ำใจฟื้นฟู บ้านใหม่พัฒนา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ ดำเนินโครงการ มรส. & บ้านนิคมร่วมรักษ์โลก ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณบึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ ๔ ดำเนินโครงการ มรส.สานสัมพันธ์ ลานดนตรีต้านยาเสพติด ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเกลี้ยง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี