alt

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับอนุกรรมการประจำรายวิชาและผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญร่วมโครงการวันวิชาการศึกษาทั่วไป GE DAY โครงการ "พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

กำหนดการ

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium
เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เวลา 09.00 - 11.00 น. รับฟังการสร้างพลังพลเมือง สู่พลังแผ่นดิน โดย คุณสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
เวลา 11.00 - 12.00 น. การแสดงละครเพลงแสงสีเสียง ชุด รุ่งเรืองอารยธรรม งามล้ำสุราษฎร์ธานี
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 15.00 น. กิจกรรมภายในหอประชุมการแข่งขันและการแสดงของศึกษารายวิชาศึกษาทั่่วไป

  1. ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
  2. แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  3. ละครถกแถลง GEN Y 4.0]
  4. การสแสดงกลุ่มวิชาทางวิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เวลา 13.00 - 15.00 น. กิจกรรมภายนอกหอประชุม

  1. ประกวดการจัดนิทรรศการของนักศึกษาทั้ง 14 รายวิชา
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบูทนิทรรศการของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

เวลา 15.00 - 16.30 น. ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร