หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ เรื่อง “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” The Workshop for Mathematics Student teacher in “Using Mathematics Textbook” วิทยากรโดย Professor Dr. Masami ISODA จาก University of Tsukuba, Japan

***ในวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.***
ณ ห้องประชุม GA104 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

***กำหนดการ***

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

09.00 - 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” โดย Professor Masami ISODA, University of Tsukuba, Japan


#ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี